Minor Bupleurum Formula Softgel Capsule (Xiao Chai Hu Tang), K019

Please login to view prices.

Supplement Facts

Equivalent to raw herb per day (gram, 2 Servings)

Bupleurum Root (Chai hu) 7.0g

Pinellia Tuber (Ban xia) 5.0g

Scutellaria Root (Huang qin) 3.0g

Ginseng (Ren shen) 3.0g

Jujube (Da zao) 3.0g

Licorice (Gan cao) 2.0g

Ginger (Sheng jiang) 1.0g

SKU: K019 Category: