Calming Bupleurum & Oyster Shell Formula Softgel Capsule (Chai Hu Long Gu Mu Li Tang), K012

Please login to view prices.

Supplement Facts

Equivalent to raw herb per day (gram, 2 Servings)

Bupleurum Root (Chai hu) 5.0g

Pinellia Tuber (Ban xia) 4.0g

Hoelen (Fu ling) 3.0g

Cinnamon Bark (Gui zhi) 3.0g

Scutellaria Root (Huang qin) 2.5g

Jujube (Da zao) 2.5g

Ginger (Sheng jiang) 1.0g

Ginseng (Ren shen) 2.5g

Dragon Bone (Long gu) 2.5g

Oyster Shell (Mu li) 2.5g

Rhubarb (Da huang) 1.0g

SKU: K012 Category: