ABC Listing

TCMzone® and Honso® Formulas Cross Reference Table – by English Name

English Name Pin Yin  Chinese Characters Code
All Inclusive Great Tonifying Formula Shi Quan Da Bu Wan 十全大补汤 T48
All Inclusive Great Tonifying Formula Shi Quan Da Bu Wan 十全大补汤 H48
Anemarrhena, Phellodendron and Rehmannia Formula Zhi Bai Di Huang Wan 知柏地黄丸 T176
Angelica Pubescens and Sangjisheng Formula Du Huo Ji Sheng Tang 独活寄生汤 T156
Artemisia Yinchenhao Formula Yin Chen Hao Tang 茵陈蒿汤 T135
Augmented Rambling Formula Jia Wei Xiao Yao San 加味逍遥散 T24
Augmented Rambling Formula Jia Wei Xiao Yao San 加味逍遥散 H24
Bupleurum and Cinnamon Formula Chai Hu Gui Zhi Tang 柴胡桂枝汤 T10
Bupleurum Formula to Clear the Liver Chai Hu Qing Gan Tang 柴胡清肝汤 T80
Bupleurum plus Dragon Bone and Oyster Shell Formula Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang 柴胡加龙骨牡蛎汤 T12
Bupleurum plus Dragon Bone and Oyster Shell Formula Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang 柴胡加龙骨牡蛎汤 H12
Bupleurum to Soothe the Liver Formula Chai Hu Shu Gan San 柴胡疏肝散 T154
Bupleurum, Cinnamon and Ginger Formula Chai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang 柴胡桂枝乾姜湯 H11
Calm the Middle Formula An Zhong San 安中散 T05
Calm the Middle Formula An Zhong San 安中散 H05
Calm the Spirit Tonify the Heart Formula An Shen Bu Xin Wang 安神补心汤 T04
Calm the Stomach Formula Ping Wei San 平胃散 T79
Calm the Stomach Formula Ping Wei San 平胃散 H79
Cimicifuga Formula Yi Zi Tang 乙字湯 H03
Cinnamon and Hoelen Formula Gui Zhi Fu Ling Wan 桂枝茯苓丸 H25
Cinnamon Formula Gui Zhi Tang 桂枝湯 H45
Cinnamon Formula Plus Peony Gui Zhi Jia Shao Yao Tang 桂枝加芍薬湯 H60
Cinnamon Twig and Poria Formula Gui Zhi Fu Ling Tang 桂枝茯苓汤 T25
Cinnamon Twig Formula Gui Zhi Tang 桂枝汤 T45
Cinnamon Twig plus Dragon Bone and Oyster Shell Gui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang 桂枝加龙骨牡蛎汤 T26
Clear Channels Formula Juan Bi Tang 蠲痹汤 T160
Clear the Qi and Transform Phlegm Formula Qing Qi Hua Tan Tang 清气化痰汤 T189
Clear the Stomach Formula Qing Wei San 清胃散 T190
Coptis Detoxifying Formula Huang Lian Jie Du Tang 黄连解毒汤 H15
Coptis Formula to Relieve Toxicity Huang Lian Jie Du Tang 黄连解毒汤 T15
Coptis Scute and Rhubarb Formula San Huang Xie Xin Tang 三黄泻心汤 T13
Coptis Scute and Rhubarb Formula San Huang Xie Xin Tang 三黄泻心汤 H13
Curing Pills Formula Kang Ning San 康宁散 T161
Cyperus & Perilla Leaf Formula Xiang Su San 香苏散 T70
Dang Gui and Peony Formula Dang Gui Shao Yao San 当归芍药散 T23
Dang Gui and Peony Formula Dang Gui Shao Yao San 当归芍药散 H23
Dang Gui Formula to Tonify the Blood Dang Gui Bu Xue Tang 当归补血汤 T155
Drive Out Blood Stasis from a Painful Body Decoction Shen Tong Zhu Yu Tang 身痛逐瘀汤 T194
Drive Out Stasis from the Lower Abdomen Formula Shao Fu Zhu Yu Tang 少腹逐瘀汤 T193
Drive Out Stasis from the Mansion of Blood Formula Xue Fu Zhu Yu Tang 血府逐瘀汤 T171
Eight Herb Powder for Rectification Ba Zheng San 八正散 T151
Eight Treasure Formula Ba Zhen Tang 八珍汤 T150
Eliminate Wind Formula from Orthodox Lineage Xiao Feng San 消风散 T22
Emperor of Heaven’s Special Formula to Tonify the Heart Tian Wang Bu Xin Dan 天王补心丹 T168
End Discharge Formula Wan Dai Tang 完带汤 T199
Escape Restraint Formula Yue Ju Wan 越鞠丸 T201
Evodia Formula Wu Zhu Yu Tang 吴茱萸汤 T31
Five Ingredient Formula with Poria Wu Ling San 五苓散 T17
Four Gentlemen Formula Si Jun Zi Tang 四君子汤 T75
Four Miracle Pill Si Shen Wan 四神丸 T198
Four Substance Formula Si Wu Tang 四物汤 T71
Four Substance Formula Si Wu Tang 四物汤 H71
Four Substance Formula with Safflower & Peach Pit Tao Hong Si Wu Tang 桃红四物汤 T166
Frigid Extremities Powder Si Ni San 四逆散 T35
Gastrodia and Uncaria Formula Tian Ma Gou Teng Yin 天麻钩藤饮 T167
Generate the Pulse Formula Sheng Mai San 生脉散 T196
Gentiana Longdancao Formula to Drain the Liver Long Dan Xie Gan Tang 龙胆泻肝汤 T76
Ginseng Formula Ren Shen Tang 人参湯 HG32
Ginseng Formula to Nourish the Nutritive Qi Ren Shen Yang Rong Tang 人参养荣汤 T108
Ginseng Formula to Overcome Pathogenic Influences Ren Shen Bai Du San 人参败毒散 T191
Ginseng, Poria and White Atractylodes Formula Shen Ling Bai Zhu San 参苓白术散 T164
Glehniae and Ophiopogonis Formula Sha Shen Mai Men Dong Tang 沙参麦冬汤 T163
Great Tonify the Yin Formula Da Bu Yin Wan 大补阴丸 T184
Grow Hair Formula Sheng Fa Tang 生发汤 T195
Hawthorn to Lower the Lipid Formula Jiang Zhi Yin 降脂饮 T186
Hemp Seed Formula Ma Zi Ren Wan 麻子仁丸 T126
Hoelen, Cinnamon, Atractylodes, Licorice Formula Ling Gui Zhu Gan Tang 苓桂朮甘湯 H39
Hoelen, Ginger, Atractylodes, Licorice Formula Ling Jiang Zhu Gan Tang 苓姜朮甘湯 H118
Honey-Fried Licorice Formula Zhi Gan Cao Tang 炙甘草汤 T64
Honeysuckle and Forsythia Formula Yin Qiao San 银翘散 T173
Jade Windscreen Formula Yu Ping Feng San 玉屏风散 T175
Kidney Qi Formula from the Golden Cabinet Jin Kui Shen Qi Wan 金匮肾气丸 T07
Kudzu, Scutellaria and Coptis Formula Ge Gen Qin Lian Tang 葛根芩连汤 T202
Left Metal Formula Plus Jia Wei Zuo Jin Wan 加味左金丸 T185
Licorice, Wheat and Jujube Formula Gan Mai Da Zao Tang 甘麦大枣汤 T72
Ligusticum Chuanxiong Formula with Green Tea Chuan Xiong Cha Tiao San 川芎茶调散 T124
Lily Bulb Decoction to Preserve the Metal Bai He Gu Jin Tang 百合固金汤 T180
Linking Formula Yi Guan Jian 一贯煎 T172
Lotus Seed Formula Qing Xin Lian ZI Yin 清心莲子饮 T111
Lycium Fruit, Chrysanthemum and Rehmannia Formula Qi Ju Di Huang Wan 杞菊地黄丸 T162
Major Bupleurum Formula Da Chai Hu Tang 大柴胡汤 T08
Major Bupleurum Formula Da Chai Hu Tang 大柴胡汤 H08
Major Order the Qi Formula Da Cheng Qi Tang 大承气汤 T133
Menopause Comfort Formula Geng Nian An 更年安 T158
Metal Lock Formula to Stabilize the Essence Jin Suo Gu Jing Wan 金锁固精汤 T159
Minor Bupleurum Formula Xiao Chai Hu Tang 小柴胡汤 T09
Minor Bupleurum Formula Xiao Chai Hu Tang 小柴胡湯 H09
Minor Pinellia Plus Hoelen Formula Xiao Ban Xia Jia Fu Ling Tang 小半夏加茯苓湯 H21
Mulberry Leaf and Chrysanthemum Formula Sang Ju Yin 桑菊饮 T192
Nasal Clearing Formula Bi Yan Pian 鼻炎片 T153
Ophiopogonis Formula Mai Men Dong Tang 麦门冬汤 T29
Peach Pit Formula to Order the Qi Tao He Cheng Qi Tang 桃核承气汤 T61
Peach Pit Formula to Order the Qi Tao He Cheng Qi Tang 桃核承气汤 H61
Peony and Licorice Formula Shao Yao Gan Cao Tang 芍药甘草汤 T68
Peony and Licorice Formula Shao Yao Gan Cao Tang 芍药甘草汤 H68
Perilla Fruit Formula for Directing Qi Downward Su Zi Jiang Qi Tang 苏子降气汤 T165
Pinellia and Magnolia Bark Formula Ban Xia Hou Po Tang 半夏厚朴汤 T16
Pinellia and Magnolia Bark Formula Ban Xia Hou Po Tang 半夏厚朴汤 H16
Pinellia Formula to Drain the Epigastrium Ban Xia Xie Xin Tang 半夏泻心汤 T14
Pinellia Formula to Drain the Epigastrium Ban Xia Xie Xin Tang 半夏泻心汤 H14
Pinellia, White Atractylodis and Gastrodia Formula Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang 半夏白术天麻汤 T37
Polyporus Formula Zhu Ling Tang 猪苓湯 H40
Preserve the Harmony Formula Bao He Wan 保和丸 T152
Rambling Formula Xiao Yao San 逍遥散 T170
Regulate the Middle Formula Li Zhong Wan 理中丸 T32
Rehmannia Eight Formula Ba Wei Di Huang Wan 八味地黄丸 H07
Rehmannia Formula to Brighten the Eyes Ming Mu Di Huang Wan 明目地黄丸 T187
Rehmannia Six Formula Liu Wei Di Huang Wan 六味地黄丸 T87
Relax the Channels and Invigorate the Blood Formula Shu Jin Huo Xue Tang 舒筋活血汤 T197
Respiratory Ease Formula Zhi Sou San 止嗽散 T177
Restore the Left Kidney Formula Zuo Gui Wan 左归丸 T178
Restore the Right Kidney Formula You Gui Wan 右归丸 T174
Restore the Spleen Formula Gui Pi Tang 归脾汤 T65
Six Gentlemen Formula Liu Jun Zi Tang 六君子汤 T43
Six Gentlemen Formula Liu Jun Zi Tang 六君子汤 H43
Six-Gentlemen Formula with Aucklandia and Amomum Xiang Sha Liu Jun Zi Tang 香砂六君子汤 T169
Sour Jujube Formula Suan Zao Ren Tang 酸枣仁汤 T103
Stephania and Astragalus Formula Fang Ji Huang Qi Tang 防己黄芪汤 T20
Stephania and Astragalus Formula Fang Ji Huang Qi Tang 防己黄芪汤 H20
Ten-Ingredient Detoxifying Formula Shi Wei Ba Du Tang 十味敗毒湯 H06
Tonify the Lungs Formula Bu Fei Tang 补肺汤 T181
Tonify the Middle and Augment the Qi Formula Bu Zhong Yi Qi Tang 补中益气汤 T41
Tonify the Middle and Augment the Qi Formula Bu Zhong Yi Qi Tang 补中益气汤 H41
Tonify the Yang to Restore Five Formula Bu Yang Huan Wu Tang 补阳还五汤 T182
True Warrior Formula Zhen Wu Tang 真武汤 T30
Two Cured Formula Er Chen Tang 二陈汤 T81
Two Immortal Formula Er Xian Tang 二仙汤 T157
Universal Benefit Formula to Eliminate Toxin Pu Ji Xiao Du Yin 普济消毒饮 T188
Warm the Gallbladder Formula Wen Dan Tang 温胆汤 T91
Warm the Menses Formula Wen Jing Tang 温经汤 T106
Wasting and Thirsting Formula Xiao Ke Fang 消渴方 T200
Xanthium Formula Cang Er San 苍耳散 T183