TCMzone® and Honso® Formulas Cross Reference Table – by English Name

English NamePin Yin Chinese Characters Code
All Inclusive Great Tonifying FormulaShi Quan Da Bu Wan十全大补汤T48
All Inclusive Great Tonifying FormulaShi Quan Da Bu Wan十全大补汤H48
Anemarrhena, Phellodendron and Rehmannia FormulaZhi Bai Di Huang Wan知柏地黄丸T176
Angelica Pubescens and Sangjisheng FormulaDu Huo Ji Sheng Tang独活寄生汤T156
Artemisia Yinchenhao FormulaYin Chen Hao Tang茵陈蒿汤T135
Augmented Rambling FormulaJia Wei Xiao Yao San加味逍遥散T24
Augmented Rambling FormulaJia Wei Xiao Yao San加味逍遥散H24
Bupleurum and Cinnamon FormulaChai Hu Gui Zhi Tang柴胡桂枝汤T10
Bupleurum Formula to Clear the LiverChai Hu Qing Gan Tang柴胡清肝汤T80
Bupleurum plus Dragon Bone and Oyster Shell FormulaChai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang柴胡加龙骨牡蛎汤T12
Bupleurum plus Dragon Bone and Oyster Shell FormulaChai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang柴胡加龙骨牡蛎汤H12
Bupleurum to Soothe the Liver FormulaChai Hu Shu Gan San柴胡疏肝散T154
Bupleurum, Cinnamon and Ginger FormulaChai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang柴胡桂枝乾姜湯H11
Calm the Middle FormulaAn Zhong San安中散T05
Calm the Middle FormulaAn Zhong San安中散H05
Calm the Spirit Tonify the Heart FormulaAn Shen Bu Xin Wang安神补心汤T04
Calm the Stomach FormulaPing Wei San平胃散T79
Calm the Stomach FormulaPing Wei San平胃散H79
Cimicifuga FormulaYi Zi Tang乙字湯H03
Cinnamon and Hoelen FormulaGui Zhi Fu Ling Wan桂枝茯苓丸H25
Cinnamon FormulaGui Zhi Tang桂枝湯H45
Cinnamon Formula Plus PeonyGui Zhi Jia Shao Yao Tang桂枝加芍薬湯H60
Cinnamon Twig and Poria FormulaGui Zhi Fu Ling Tang桂枝茯苓汤T25
Cinnamon Twig FormulaGui Zhi Tang桂枝汤T45
Cinnamon Twig plus Dragon Bone and Oyster ShellGui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang桂枝加龙骨牡蛎汤T26
Clear Channels FormulaJuan Bi Tang蠲痹汤T160
Clear the Qi and Transform Phlegm FormulaQing Qi Hua Tan Tang清气化痰汤T189
Clear the Stomach FormulaQing Wei San清胃散T190
Coptis Detoxifying FormulaHuang Lian Jie Du Tang黄连解毒汤H15
Coptis Formula to Relieve ToxicityHuang Lian Jie Du Tang黄连解毒汤T15
Coptis Scute and Rhubarb FormulaSan Huang Xie Xin Tang三黄泻心汤T13
Coptis Scute and Rhubarb FormulaSan Huang Xie Xin Tang三黄泻心汤H13
Curing Pills FormulaKang Ning San康宁散T161
Cyperus & Perilla Leaf FormulaXiang Su San香苏散T70
Dang Gui and Peony FormulaDang Gui Shao Yao San当归芍药散T23
Dang Gui and Peony FormulaDang Gui Shao Yao San当归芍药散H23
Dang Gui Formula to Tonify the BloodDang Gui Bu Xue Tang当归补血汤T155
Drive Out Blood Stasis from a Painful Body DecoctionShen Tong Zhu Yu Tang身痛逐瘀汤T194
Drive Out Stasis from the Lower Abdomen FormulaShao Fu Zhu Yu Tang少腹逐瘀汤T193
Drive Out Stasis from the Mansion of Blood FormulaXue Fu Zhu Yu Tang血府逐瘀汤T171
Eight Herb Powder for RectificationBa Zheng San八正散T151
Eight Treasure FormulaBa Zhen Tang八珍汤T150
Eliminate Wind Formula from Orthodox LineageXiao Feng San消风散T22
Emperor of Heaven’s Special Formula to Tonify the HeartTian Wang Bu Xin Dan天王补心丹T168
End Discharge FormulaWan Dai Tang完带汤T199
Escape Restraint FormulaYue Ju Wan越鞠丸T201
Evodia FormulaWu Zhu Yu Tang吴茱萸汤T31
Five Ingredient Formula with PoriaWu Ling San五苓散T17
Four Gentlemen FormulaSi Jun Zi Tang四君子汤T75
Four Miracle PillSi Shen Wan四神丸T198
Four Substance FormulaSi Wu Tang四物汤T71
Four Substance FormulaSi Wu Tang四物汤H71
Four Substance Formula with Safflower & Peach PitTao Hong Si Wu Tang桃红四物汤T166
Frigid Extremities PowderSi Ni San四逆散T35
Gastrodia and Uncaria FormulaTian Ma Gou Teng Yin天麻钩藤饮T167
Generate the Pulse FormulaSheng Mai San生脉散T196
Gentiana Longdancao Formula to Drain the LiverLong Dan Xie Gan Tang龙胆泻肝汤T76
Ginseng FormulaRen Shen Tang人参湯HG32
Ginseng Formula to Nourish the Nutritive QiRen Shen Yang Rong Tang人参养荣汤T108
Ginseng Formula to Overcome Pathogenic InfluencesRen Shen Bai Du San人参败毒散T191
Ginseng, Poria and White Atractylodes FormulaShen Ling Bai Zhu San参苓白术散T164
Glehniae and Ophiopogonis FormulaSha Shen Mai Men Dong Tang沙参麦冬汤T163
Great Tonify the Yin FormulaDa Bu Yin Wan大补阴丸T184
Grow Hair FormulaSheng Fa Tang生发汤T195
Hawthorn to Lower the Lipid FormulaJiang Zhi Yin降脂饮T186
Hemp Seed FormulaMa Zi Ren Wan麻子仁丸T126
Hoelen, Cinnamon, Atractylodes, Licorice FormulaLing Gui Zhu Gan Tang苓桂朮甘湯H39
Hoelen, Ginger, Atractylodes, Licorice FormulaLing Jiang Zhu Gan Tang苓姜朮甘湯H118
Honey-Fried Licorice FormulaZhi Gan Cao Tang炙甘草汤T64
Honeysuckle and Forsythia FormulaYin Qiao San银翘散T173
Jade Windscreen FormulaYu Ping Feng San玉屏风散T175
Kidney Qi Formula from the Golden CabinetJin Kui Shen Qi Wan金匮肾气丸T07
Kudzu, Scutellaria and Coptis FormulaGe Gen Qin Lian Tang葛根芩连汤T202
Left Metal Formula PlusJia Wei Zuo Jin Wan加味左金丸T185
Licorice, Wheat and Jujube FormulaGan Mai Da Zao Tang甘麦大枣汤T72
Ligusticum Chuanxiong Formula with Green TeaChuan Xiong Cha Tiao San川芎茶调散T124
Lily Bulb Decoction to Preserve the MetalBai He Gu Jin Tang百合固金汤T180
Linking FormulaYi Guan Jian一贯煎T172
Lotus Seed FormulaQing Xin Lian ZI Yin清心莲子饮T111
Lycium Fruit, Chrysanthemum and Rehmannia FormulaQi Ju Di Huang Wan杞菊地黄丸T162
Major Bupleurum FormulaDa Chai Hu Tang大柴胡汤T08
Major Bupleurum FormulaDa Chai Hu Tang大柴胡汤H08
Major Order the Qi FormulaDa Cheng Qi Tang大承气汤T133
Menopause Comfort FormulaGeng Nian An更年安T158
Metal Lock Formula to Stabilize the EssenceJin Suo Gu Jing Wan金锁固精汤T159
Minor Bupleurum FormulaXiao Chai Hu Tang小柴胡汤T09
Minor Bupleurum FormulaXiao Chai Hu Tang小柴胡湯H09
Minor Pinellia Plus Hoelen FormulaXiao Ban Xia Jia Fu Ling Tang小半夏加茯苓湯H21
Mulberry Leaf and Chrysanthemum FormulaSang Ju Yin桑菊饮T192
Nasal Clearing FormulaBi Yan Pian鼻炎片T153
Ophiopogonis FormulaMai Men Dong Tang麦门冬汤T29
Peach Pit Formula to Order the QiTao He Cheng Qi Tang桃核承气汤T61
Peach Pit Formula to Order the QiTao He Cheng Qi Tang桃核承气汤H61
Peony and Licorice FormulaShao Yao Gan Cao Tang芍药甘草汤T68
Peony and Licorice FormulaShao Yao Gan Cao Tang芍药甘草汤H68
Perilla Fruit Formula for Directing Qi DownwardSu Zi Jiang Qi Tang苏子降气汤T165
Pinellia and Magnolia Bark FormulaBan Xia Hou Po Tang半夏厚朴汤T16
Pinellia and Magnolia Bark FormulaBan Xia Hou Po Tang半夏厚朴汤H16
Pinellia Formula to Drain the EpigastriumBan Xia Xie Xin Tang半夏泻心汤T14
Pinellia Formula to Drain the EpigastriumBan Xia Xie Xin Tang半夏泻心汤H14
Pinellia, White Atractylodis and Gastrodia FormulaBan Xia Bai Zhu Tian Ma Tang半夏白术天麻汤T37
Polyporus FormulaZhu Ling Tang猪苓湯H40
Preserve the Harmony FormulaBao He Wan保和丸T152
Rambling FormulaXiao Yao San逍遥散T170
Regulate the Middle FormulaLi Zhong Wan理中丸T32
Rehmannia Eight FormulaBa Wei Di Huang Wan八味地黄丸H07
Rehmannia Formula to Brighten the EyesMing Mu Di Huang Wan明目地黄丸T187
Rehmannia Six FormulaLiu Wei Di Huang Wan六味地黄丸T87
Relax the Channels and Invigorate the Blood FormulaShu Jin Huo Xue Tang舒筋活血汤T197
Respiratory Ease FormulaZhi Sou San止嗽散T177
Restore the Left Kidney FormulaZuo Gui Wan左归丸T178
Restore the Right Kidney FormulaYou Gui Wan右归丸T174
Restore the Spleen FormulaGui Pi Tang归脾汤T65
Six Gentlemen FormulaLiu Jun Zi Tang六君子汤T43
Six Gentlemen FormulaLiu Jun Zi Tang六君子汤H43
Six-Gentlemen Formula with Aucklandia and AmomumXiang Sha Liu Jun Zi Tang香砂六君子汤T169
Sour Jujube FormulaSuan Zao Ren Tang酸枣仁汤T103
Stephania and Astragalus FormulaFang Ji Huang Qi Tang防己黄芪汤T20
Stephania and Astragalus FormulaFang Ji Huang Qi Tang防己黄芪汤H20
Ten-Ingredient Detoxifying FormulaShi Wei Ba Du Tang十味敗毒湯H06
Tonify the Lungs FormulaBu Fei Tang补肺汤T181
Tonify the Middle and Augment the Qi FormulaBu Zhong Yi Qi Tang补中益气汤T41
Tonify the Middle and Augment the Qi FormulaBu Zhong Yi Qi Tang补中益气汤H41
Tonify the Yang to Restore Five FormulaBu Yang Huan Wu Tang补阳还五汤T182
True Warrior FormulaZhen Wu Tang真武汤T30
Two Cured FormulaEr Chen Tang二陈汤T81
Two Immortal FormulaEr Xian Tang二仙汤T157
Universal Benefit Formula to Eliminate ToxinPu Ji Xiao Du Yin普济消毒饮T188
Warm the Gallbladder FormulaWen Dan Tang温胆汤T91
Warm the Menses FormulaWen Jing Tang温经汤T106
Wasting and Thirsting FormulaXiao Ke Fang消渴方T200
Xanthium FormulaCang Er San苍耳散T183