TCMzone® and Honso® Formulas Cross Reference Table – by Pin Yin Name

Pin Yin English Name  Chinese Name Code
An Shen Bu Xin Wang Calm the Spirit Tonify the Heart Formula 安神补心汤 T04
An Zhong San (TCMzone®) Calm the Middle Formula 安中散 T05
An Zhong San (Honso®) Calm the Middle Formula 安中散 H05
Ba Wei Di Huang Wan Rehmannia Eight Formula 八味地黄丸 H07
Ba Zhen Tang Eight Treasure Formula 八珍汤 T150
Ba Zheng San Eight Herb Powder for Rectification 八正散 T151
Bai He Gu Jin Tang Lily Bulb Decoction to Preserve the Metal 百合固金汤 T180
Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang Pinellia, White Atractylodis and Gastrodia Formula 半夏白术天麻汤 T37
Ban Xia Hou Po Tang (TCMzone®) Pinellia and Magnolia Bark Formula 半夏厚朴汤 T16
Ban Xia Hou Po Tang (Honso®) Pinellia and Magnolia Bark Formula 半夏厚朴汤 H16
Ban Xia Xie Xin Tang (TCMzone®) Pinellia Formula to Drain the Epigastrium 半夏泻心汤 T14
Ban Xia Xie Xin Tang (Honso®) Pinellia Formula to Drain the Epigastrium 半夏泻心汤 H14
Bao He Wan Preserve the Harmony Formula 保和丸 T152
Bi Yan Pian Nasal Clearing Formula 鼻炎片 T153
Bu Fei Tang Tonify the Lungs Formula 补肺汤 T181
Bu Yang Huan Wu Tang Tonify the Yang to Restore Five Formula 补阳还五汤 T182
Bu Zhong Yi Qi Tang (TCMzone®) Tonify the Middle and Augment the Qi Formula 补中益气汤 T41
Bu Zhong Yi Qi Tang (Honso®) Tonify the Middle and Augment the Qi Formula 补中益气汤 H41
Cang Er San Xanthium Formula 苍耳散 T183
Chai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang Bupleurum, Cinnamon and Ginger Formula 柴胡桂枝乾姜湯 H11
Chai Hu Gui Zhi Tang Bupleurum and Cinnamon Formula 柴胡桂枝汤 T10
Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang (TCMzone®) Bupleurum plus Dragon Bone and Oyster Shell Formula 柴胡加龙骨牡蛎汤 T12
Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang (Honso®) Bupleurum plus Dragon Bone and Oyster Shell Formula 柴胡加龙骨牡蛎汤 H12
Chai Hu Qing Gan Tang Bupleurum Formula to Clear the Liver 柴胡清肝汤 T80
Chai Hu Shu Gan San Bupleurum to Soothe the Liver Formula 柴胡疏肝散 T154
Chuan Xiong Cha Tiao San Ligusticum Chuanxiong Formula with Green Tea 川芎茶调散 T124
Da Bu Yin Wan Great Tonify the Yin Formula 大补阴丸 T184
Da Chai Hu Tang (TCMzone®) Major Bupleurum Formula 大柴胡汤 T08
Da Chai Hu Tang (Honso®) Major Bupleurum Formula 大柴胡汤 H08
Da Cheng Qi Tang Major Order the Qi Formula 大承气汤 T133
Dang Gui Bu Xue Tang Dang Gui Formula to Tonify the Blood 当归补血汤 T155
Dang Gui Shao Yao San (TCMzone®) Dang Gui and Peony Formula 当归芍药散 T23
Dang Gui Shao Yao San (Honso®) Dang Gui and Peony Formula 当归芍药散 H23
Du Huo Ji Sheng Tang Angelica Pubescens and Sangjisheng Formula 独活寄生汤 T156
Er Chen Tang Two Cured Formula 二陈汤 T81
Er Xian Tang Two Immortal Formula 二仙汤 T157
Fang Ji Huang Qi Tang (TCMzone®) Stephania and Astragalus Formula 防己黄芪汤 T20
Fang Ji Huang Qi Tang (Honso®) Stephania and Astragalus Formula 防己黄芪汤 H20
Gan Mai Da Zao Tang Licorice, Wheat and Jujube Formula 甘麦大枣汤 T72
Ge Gen Qin Lian Tang Kudzu, Scutellaria and Coptis Formula 葛根芩连汤 T202
Geng Nian An Menopause Comfort Formula 更年安 T158
Gui Pi Tang Restore the Spleen Formula 归脾汤 T65
Gui Zhi Fu Ling Tang (TCMzone®) Cinnamon Twig and Poria Formula 桂枝茯苓汤 T25
Gui Zhi Fu Ling Wan (Honso®) Cinnamon and Hoelen Formula 桂枝茯苓丸 H25
Gui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang Cinnamon Twig plus Dragon Bone and Oyster Shell 桂枝加龙骨牡蛎汤 T26
Gui Zhi Jia Shao Yao Tang Cinnamon Formula Plus Peony 桂枝加芍薬湯 H60
Gui Zhi Tang (Honso®) Cinnamon Formula 桂枝湯 H45
Gui Zhi Tang (TCMzone®) Cinnamon Twig Formula 桂枝汤 T45
Huang Lian Jie Du Tang (TCMzone®) Coptis Formula to Relieve Toxicity 黄连解毒汤 T15
Huang Lian Jie Du Tang (Honso®) Coptis Detoxifying Formula 黄连解毒汤 H15
Jia Wei Xiao Yao San (TCMzone®) Augmented Rambling Formula 加味逍遥散 T24
Jia Wei Xiao Yao San (Honso®) Augmented Rambling Formula 加味逍遥散 H24
Jia Wei Zuo Jin Wan Left Metal Formula Plus 加味左金丸 T185
Jiang Zhi Yin Hawthorn to Lower the Lipid Formula 降脂饮 T186
Jin Kui Shen Qi Wan Kidney Qi Formula from the Golden Cabinet 金匮肾气丸 T07
Jin Suo Gu Jing Wan Metal Lock Formula to Stabilize the Essence 金锁固精汤 T159
Juan Bi Tang Clear Channels Formula 蠲痹汤 T160
Kang Ning San Curing Pills Formula 康宁散 T161
Li Zhong Wan Regulate the Middle Formula 理中丸 T32
Ling Gui Zhu Gan Tang Hoelen, Cinnamon, Atractylodes, Licorice Formula 苓桂朮甘湯 H39
Ling Jiang Zhu Gan Tang Hoelen, Ginger, Atractylodes, Licorice Formula 苓姜朮甘湯 H118
Liu Jun Zi Tang (TCMzone®) Six Gentlemen Formula 六君子汤 T43
Liu Jun Zi Tang Six Gentlemen Formula 六君子汤 H43
Liu Wei Di Huang Wan Rehmannia Six Formula 六味地黄丸 T87
Long Dan Xie Gan Tang Gentiana Longdancao Formula to Drain the Liver 龙胆泻肝汤 T76
Ma Zi Ren Wan Hemp Seed Formula 麻子仁丸 T126
Mai Men Dong Tang Ophiopogonis Formula 麦门冬汤 T29
Ming Mu Di Huang Wan Rehmannia Formula to Brighten the Eyes 明目地黄丸 T187
Ping Wei San (TCMzone®) Calm the Stomach Formula 平胃散 T79
Ping Wei San (Honso®) Calm the Stomach Formula 平胃散 H79
Pu Ji Xiao Du Yin Universal Benefit Formula to Eliminate Toxin 普济消毒饮 T188
Qi Ju Di Huang Wan Lycium Fruit, Chrysanthemum and Rehmannia Formula 杞菊地黄丸 T162
Qing Qi Hua Tan Tang Clear the Qi and Transform Phlegm Formula 清气化痰汤 T189
Qing Wei San Clear the Stomach Formula 清胃散 T190
Qing Xin Lian ZI Yin Lotus Seed Formula 清心莲子饮 T111
Ren Shen Bai Du San Ginseng Formula to Overcome Pathogenic Influences 人参败毒散 T191
Ren Shen Tang Ginseng Formula 人参湯 HG32
Ren Shen Yang Rong Tang Ginseng Formula to Nourish the Nutritive Qi 人参养荣汤 T108
San Huang Xie Xin Tang (TCMzone®) Coptis Scute and Rhubarb Formula 三黄泻心汤 T13
San Huang Xie Xin Tang (Honso®) Coptis Scute and Rhubarb Formula 三黄泻心汤 H13
Sang Ju Yin Mulberry Leaf and Chrysanthemum Formula 桑菊饮 T192
Sha Shen Mai Men Dong Tang Glehniae and Ophiopogonis Formula 沙参麦冬汤 T163
Shao Fu Zhu Yu Tang Drive Out Stasis from the Lower Abdomen Formula 少腹逐瘀汤 T193
Shao Yao Gan Cao Tang (TCMzone®) Peony and Licorice Formula 芍药甘草汤 T68
Shao Yao Gan Cao Tang (Honso®) Peony and Licorice Formula 芍药甘草汤 H68
Shen Ling Bai Zhu San Ginseng, Poria and White Atractylodes Formula 参苓白术散 T164
Shen Tong Zhu Yu Tang Drive Out Blood Stasis from a Painful Body Decoction 身痛逐瘀汤 T194
Sheng Fa Tang Grow Hair Formula 生发汤 T195
Sheng Mai San Generate the Pulse Formula 生脉散 T196
Shi Quan Da Bu Wan (TCMzone®) All Inclusive Great Tonifying Formula 十全大补汤 T48
Shi Quan Da Bu Wan (Honso®) All Inclusive Great Tonifying Formula 十全大补汤 H48
Shi Wei Ba Du Tang Ten-Ingredient Detoxifying Formula 十味敗毒湯 H06
Shu Jin Huo Xue Tang Relax the Channels and Invigorate the Blood Formula 舒筋活血汤 T197
Si Jun Zi Tang Four Gentlemen Formula 四君子汤 T75
Si Ni San Frigid Extremities Powder 四逆散 T35
Si Shen Wan Four Miracle Pill 四神丸 T198
Si Wu Tang (TCMzone®) Four Substance Formula 四物汤 T71
Si Wu Tang (Honso®) Four Substance Formula 四物汤 H71
Su Zi Jiang Qi Tang Perilla Fruit Formula for Directing Qi Downward 苏子降气汤 T165
Suan Zao Ren Tang Sour Jujube Formula 酸枣仁汤 T103
Tao He Cheng Qi Tang (TCMzone®) Peach Pit Formula to Order the Qi 桃核承气汤 T61
Tao He Cheng Qi Tang (Honso®) Peach Pit Formula to Order the Qi 桃核承气汤 H61
Tao Hong Si Wu Tang Four Substance Formula with Safflower & Peach Pit 桃红四物汤 T166
Tian Ma Gou Teng Yin Gastrodia and Uncaria Formula 天麻钩藤饮 T167
Tian Wang Bu Xin Dan Emperor of Heaven’s Special Formula to Tonify the Heart 天王补心丹 T168
Wan Dai Tang End Discharge Formula 完带汤 T199
Wen Dan Tang Warm the Gallbladder Formula 温胆汤 T91
Wen Jing Tang Warm the Menses Formula 温经汤 T106
Wu Ling San Five Ingredient Formula with Poria 五苓散 T17
Wu Zhu Yu Tang Evodia Formula 吴茱萸汤 T31
Xiang Sha Liu Jun Zi Tang Six-Gentlemen Formula with Aucklandia and Amomum 香砂六君子汤 T169
Xiang Su San Cyperus & Perilla Leaf Formula 香苏散 T70
Xiao Ban Xia Jia Fu Ling Tang Minor Pinellia Plus Hoelen Formula 小半夏加茯苓湯 H21
Xiao Chai Hu Tang (TCMzone®) Minor Bupleurum Formula 小柴胡汤 T09
Xiao Chai Hu Tang (Honso®) Minor Bupleurum Formula 小柴胡湯 H09
Xiao Feng San Eliminate Wind Formula from Orthodox Lineage 消风散 T22
Xiao Ke Fang Wasting and Thirsting Formula 消渴方 T200
Xiao Yao San Rambling Formula 逍遥散 T170
Xue Fu Zhu Yu Tang Drive Out Stasis from the Mansion of Blood Formula 血府逐瘀汤 T171
Yi Guan Jian Linking Formula 一贯煎 T172
Yi Zi Tang Cimicifuga Formula 乙字湯 H03
Yin Chen Hao Tang Artemisia Yinchenhao Formula 茵陈蒿汤 T135
Yin Qiao San Honeysuckle and Forsythia Formula 银翘散 T173
You Gui Wan Restore the Right Kidney Formula 右归丸 T174
Yu Ping Feng San Jade Windscreen Formula 玉屏风散 T175
Yue Ju Wan Escape Restraint Formula 越鞠丸 T201
Zhen Wu Tang True Warrior Formula 真武汤 T30
Zhi Bai Di Huang Wan Anemarrhena, Phellodendron and Rehmannia Formula 知柏地黄丸 T176
Zhi Gan Cao Tang Honey-Fried Licorice Formula 炙甘草汤 T64
Zhi Sou San Respiratory Ease Formula 止嗽散 T177
Zhu Ling Tang Polyporus Formula 猪苓湯 H40
Zuo Gui Wan Restore the Left Kidney Formula 左归丸 T178