Product Listing

ABC List

Pinyin List

Product # List

# Product Name Price Quantity
H03
Cimicifuga Formula
Yi Zi Tang
Otsuji-to

G

Login to see price!

H05
Calm the Middle Formula
An Zhong San
Anchu-san-ryo

G

Login to see price!

H06
Ten-Ingredient Detoxifying Formula
Shi Wei Ba Du Tang
Jumi-haidoku-to

G

Login to see price!

H07
Rehmannia Eight Formula
Ba Wei Di Huang Wan
Hachimi-jio-gan

G

Login to see price!

H08
Major Bupleurum Formula
Da Chai Hu Tang
Dai-saiko-to

G

Login to see price!

H09
Minor Bupleurum Formula
Xiao Chai Hu Tang
Sho-saiko-to

G

Login to see price!

H11
Bupleurum Cinnamon and Ginger Formula
Chai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang
Saiko-keishi-kankyo-to

G

Login to see price!

H12
Bupleurum Plus Dragon Bone and Oyster Shell Formula
Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang
Saiko-ka-ryukotsu-borei-to

G

Login to see price! Info

H13
Coptis, Scute and Rhubarb Formula
San Huang Xie Xin Tang
Sanou-shashin-to

G

Login to see price!

H14
Pinellia Formula to Drain the Epigastrium Formula
Ban Xia Xie Xin Tang
Hange-shashin-to

G

Login to see price!

H15
Coptis Detoxifying Formula
Huang Lian Jie Du Tang
Oren-gedoku-to

G

Login to see price!

H16
Pinellia and Magnolia Bark Formula
Ban Xia Hou Po Tang
Hange-kokuboku-to

G

Login to see price!

H20
Stephania and Astragalus Formula
Fang Ji Huang Qi Tang
Boi-ogi-to

G

Login to see price!

H21
Minor Pinellia Plus Hoelen Formula
Xiao Ban Xia Jia Fu Ling Tang
Shohan-geka-bukuryu-to

G

Login to see price!

H23
Dang Gui and Peony Formula
Dang Gui Shao Yao San
Toki-shakuyaku-san

G

Login to see price!

H24
Augmented Rambling Formula
Jia Wei Xiao Yao San
Kami-shoyo-san

G

Login to see price! Info

H25
Cinnamon and Hoelen Formula
Gui Zhi Fu Ling Wan
Keishi-bukuryo-gan

G

Login to see price!

HG32
Ginseng Formula
Ren Shen Tang
Ninjin-to

G

Login to see price!

H39
Hoelen, Cinnamon, Atractylodes, and Licorice Formula Extract Granules
Ling Gui Zhu Gan Tang
Ryokei-jutsukan-to

G

Login to see price!

H40
Polyporus Formula
Zhu Ling Tang
Chorei-to

G

Login to see price!

H41
Tonify the Middle and Augment the Qi Formula
Bu Zhong Yi Qi Tang
Hochu-ekki-to

G

Login to see price! Info

H43
Six-Gentleman Formula
Liu Jun Zi Tang
Rikkunshi-to

G

Login to see price!

H45
Cinnamon Formula
Gui Zhi Tang
Keishi-to

G

Login to see price!

H48
All-Inclusive Great Tonifying Formula
Shi Quan Da Bu Tang
Juzen-taiho-to

G

Login to see price! Info

H60
Cinnamon Formula Plus Peony
Gui Zhi Jia Shao Yao Tang
Keishika-shakuyaku-to

G

Login to see price!

H61
Peach Pit Formula to Order the Qi
Tao He Cheng Qi Tang
Tokakujoki-to

G

Login to see price!

H68
Peony and Licorice Formula
Shao Yao Gan Cao Tang
Shakuyaku-kanzo-to

G

Login to see price!

H71
Four-Substance Formula
Si Wu Tang
Shimotsu-to

G

Login to see price!

H79
Calm the Stomach Formula
Ping Wei San
Heii-san-ryo

G

Login to see price!

H118
Hoelen, Ginger, Atractylodes, and Licorice Formula
Ling Jiang Zhu Gan Tang
Ryokyo-justsukan-to

G

Login to see price!