ABC List

Pinyin List

Product # List

# Product Name Price Quantity
H03
Cimicifuga Formula
Yi Zi Tang
Otsuji-to
[visitor]

[/visitor][member]

C

 $18.95

[/member]

G

$18.95 Add to cart

H05
Calm the Middle Formula
An Zhong San
Anchu-san-ryo
[visitor]

[/visitor][member]

C

 $14.36

[/member]

G

$18.95 Read more

H06
Ten-Ingredient Detoxifying Formula
Shi Wei Ba Du Tang
Jumi-haidoku-to
[visitor]

[/visitor][member]

C

 $19.87

[/member]

G

$24.95 Read more

H07
Rehmannia Eight Formula
Ba Wei Di Huang Wan
Hachimi-jio-gan
[visitor]

[/visitor][member]

C

 $18.45

[/member]

G

$18.95 Add to cart

H08
Major Bupleurum Formula
Da Chai Hu Tang
Dai-saiko-to
[visitor]

[/visitor][member]

C

 $21.32

[/member]

G

$21.95 Read more

H09
Minor Bupleurum Formula
Xiao Chai Hu Tang
Sho-saiko-to
[visitor]

[/visitor][member]

C

 $24.77

[/member]

G

$29.95 Add to cart

H11
Bupleurum Cinnamon and Ginger Formula
Chai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang
Saiko-keishi-kankyo-to
[visitor]

[/visitor][member]

C

 $23.43

[/member]

G

$27.95 Read more

H12
Bupleurum Plus Dragon Bone and Oyster Shell Formula
Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang
Saiko-ka-ryukotsu-borei-to
[visitor]

[/visitor][member]

C

 $25.98

[/member]

G

$33.95 Add to cart

H13
Coptis, Scute and Rhubarb Formula
San Huang Xie Xin Tang
Sanou-shashin-to
[visitor]

[/visitor][member]

C

 $19.44

[/member]

G

$27.95 $13.98 Add to cart


H14
Pinellia Formula to Drain the Epigastrium Formula
Ban Xia Xie Xin Tang
Hange-shashin-to
[visitor]

[/visitor][member]

C

 $21.79

[/member]

G

$39.95 Add to cart

H15
Coptis Detoxifying Formula
Huang Lian Jie Du Tang
Oren-gedoku-to
[visitor]

[/visitor][member]

C

 $23.02

[/member]

G

$23.95 Add to cart

H16
Pinellia and Magnolia Bark Formula
Ban Xia Hou Po Tang
Hange-kokuboku-to
[visitor]

[/visitor][member]

C

 $21.01

[/member]

G

$28.95 Read more

H20
Stephania and Astragalus Formula
Fang Ji Huang Qi Tang
Boi-ogi-to
[visitor]

[/visitor][member]

C

 $16.95

[/member]

G

$19.95 Add to cart

H21
Minor Pinellia Plus Hoelen Formula
Xiao Ban Xia Jia Fu Ling Tang
Shohan-geka-bukuryu-to
[visitor]

[/visitor][member]

C

 $23.44

[/member]

G

$23.95 Read more

H23
Dang Gui and Peony Formula
Dang Gui Shao Yao San
Toki-shakuyaku-san
[visitor]

[/visitor][member]

C

 $17.94

[/member]

G

$19.95 Add to cart

H24
Augmented Rambling Formula
Jia Wei Xiao Yao San
Kami-shoyo-san
[visitor]

[/visitor][member]

C

 $22.36

[/member]

G

$24.95 Add to cart

H25
Cinnamon and Hoelen Formula
Gui Zhi Fu Ling Wan
Keishi-bukuryo-gan
[visitor]

[/visitor][member]

C

 $16.20

[/member]

G

$19.95 Add to cart

HG32
Ginseng Formula
Ren Shen Tang
Ninjin-to
[visitor]

[/visitor][member]

C

 $25.34

[/member]

G

$25.95 Read more

H39
Hoelen, Cinnamon, Atractylodes, and Licorice Formula Extract Granules
Ling Gui Zhu Gan Tang
Ryokei-jutsukan-to
[visitor]

[/visitor][member]

C

 $16.01

[/member]

G

$19.95 Add to cart

H40
Polyporus Formula
Zhu Ling Tang
Chorei-to
[visitor]

[/visitor][member]

C

 $19.73

[/member]

G

$19.95 Add to cart

H41
Tonify the Middle and Augment the Qi Formula
Bu Zhong Yi Qi Tang
Hochu-ekki-to
[visitor]

[/visitor][member]

C

 $25.75

[/member]

G

$29.95 Add to cart

H43
Six-Gentleman Formula
Liu Jun Zi Tang
Rikkunshi-to
[visitor]

[/visitor][member]

C

 $22.85

[/member]

G

$29.95 Add to cart

H45
Cinnamon Formula
Gui Zhi Tang
Keishi-to
[visitor]

[/visitor][member]

C

 $17.06

[/member]

G

$24.95 Read more

H48
All-Inclusive Great Tonifying Formula
Shi Quan Da Bu Tang
Juzen-taiho-to
[visitor]

[/visitor][member]

C

 $27.94

[/member]

G

$34.95 Add to cart

H60
Cinnamon Formula Plus Peony
Gui Zhi Jia Shao Yao Tang
Keishika-shakuyaku-to
[visitor]

[/visitor][member]

C

 $19.45

[/member]

G

$19.95 $9.98 Add to cart

H61
Peach Pit Formula to Order the Qi
Tao He Cheng Qi Tang
Tokakujoki-to
[visitor]

[/visitor][member]

C

 $15.42

[/member]

G

$18.95 Add to cart

H68
Peony and Licorice Formula
Shao Yao Gan Cao Tang
Shakuyaku-kanzo-to
[visitor]

[/visitor][member]

C

 $13.42

[/member]

G

$15.95 Add to cart

H71
Four-Substance Formula
Si Wu Tang
Shimotsu-to
[visitor]

[/visitor][member]

C

 $19.94

[/member]

G

$24.95 $12.48 Add to cart

H79
Calm the Stomach Formula
Ping Wei San
Heii-san-ryo
[visitor]

[/visitor][member]

C

 $19.85

[/member]

G

$24.95 Read more

H118
Hoelen, Ginger, Atractylodes, and Licorice Formula
Ling Jiang Zhu Gan Tang
Ryokyo-justsukan-to
[visitor]

[/visitor][member]

C

 $18.91

[/member]

G